ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වත්මන් ප්‍රධාන පුහුණුකරු මිකී ආතර් පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරීත්වයට පත්වන විට(එනම් 2016 දී) පාකිස්තාන කණ්ඩායම 20 20 ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පසුවූයේ 07 වන ස්ථානයේදීය.නමුත් පාකිස්තානය 20 20 ශ්‍රේණිගත කිරීමේ අංක 01 ස්ථානය දක්වා ගෙනඒමට මිකී ආතර්ට හැකි විය.ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ද මේ මොහොතේ 20 20 ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි පසුවන්නේ […]