ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා වන talkback ඇප් එකට බ්‍රේල් යතුරුපුවරුවක් ගූගල් සමාගම හදුන්වා දෙයි. යතුරු හයකින් සමන්විත විශේෂිත යතුරුපුවරුව, විවිධ සංයෝජන හරහා අකුරක් හෝ සංකේතයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. 1 එබීමෙන් A අක්ෂරය දර්ශනය වන අතර 1 සහ 2 එකවර එබීමෙන් B අකුර පෙන්වනු ඇත. මෙම යතුරු පුවරුව sms , වෙබ් […]