2019 දී සංචාරක පැමිණීම ලක්ෂ 20ට ආසන්නයි

1

2019 වසරේදී ලක්ෂ 20 කට ආසන්න සංචාරකයින් පිරිසක් මෙරටට පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

එම වසරේදී සංචාරකයින් 19 ලක්ෂ 13,702 දෙනෙකු මෙරටට පැමිණ ඇති අතර එය 2018 වසරට සාපේක්ෂව සියයට 18ක අඩුවීමක් බවයි එම අධිකාරිය පවසන්නේ.

2018 වසරේදී සංචාරකයින් 23 ලක්ෂ 33,796 දෙනෙකු මෙරටට පැමිණ ඇත.

පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 21 වනදා එල්ල වු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සංචාරකයින්ගේ පැමිණිම අඩු වීමට මූලිකහේතුවක් බවයි එම අධිකාරිය පවසන්නේ.

2019 වසරේ පළමු මාස 3 තුළ සංචාරකයින් මෙරටට පැමිණීමේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ ද අප්‍රේල් මාසයේ සිට දෙසැම්බර් මාසය දක්වා කාලය තුළ දී සංචාරකයින්ගේ පැමිණිම 2018 වසරට සාපේක්ෂව අවම මට්ටමක පැවතුණි

One thought on “2019 දී සංචාරක පැමිණීම ලක්ෂ 20ට ආසන්නයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Maleesha Fernando

Sun Jan 12 , 2020