සෑම විනාඩි 7 කට වරක්ම විදුලි දුම්රියක්

හයිලෙවල් පාරේ ඇති අධික රථ වාහන තදබදය අවම කිරම වෙනුවෙන් නව ව්‍යාපෘතියක් රජය විසින් යෝජනා කර තිබෙනවා.

හයිලෙවල් පාරේ ඇති අධික රථ වාහන තදබදය අවම කිරම වෙනුවෙන් නව ව්‍යාපෘතියක් රජය විසින් යෝජනා කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොට්ටාවේ සිට සෑම විනාඩි 7 කට වරක්ම විදුලි දුම්රියක් ගමන් ආරම්භ කරන අතර මුල් අදියරේදී දුම් රිය 12ක් ඒ සඳහා වෙන් කෙරෙනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Nadeesha Hamamalee

Wed Jan 15 , 2020