ඕස්ට්‍රේලියාව ‘වේගවත්ම අන්තර්ජාල වේගය වාර්තා කරයි’

GETTY IMAGES

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්යේෂකයන් පිරිසක් තමන් මෙතෙක් වේගවත්ම අන්තර්ජාල දත්ත වේගය වාර්තා කර ඇත . Monash, Swinburne and RMIT විශ්ව විද්‍යාල වල කණ්ඩායමක් තත්පරයට ටෙරාබිට් 44.2 ක දත්ත වේගයක් (Tbps) දක්වා අන්තර්ජාල වේගය වැඩි දියුණු කර ඇත. එම වේගයෙන්, තත්පරයකට අඩු කාලයකදී HD චිත්‍රපට 1,000 කට වඩා බාගත කළ හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *